Algemene woorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1. DE OAJ MELKERIEJ (Hendrik Bruckers) met zetel te 3680 Maaseik, Tienderstraat 30, is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0769328774. Email Hendrik@DeOajMelkeriej.be hierna De Oaj Melkeriej genoemd

1.2. Enkel deze voorwaarden beheersen de relatie tussen De Oaj Melkeriej en de klant, die bij opdrachtverstrekking erkent deze te aanvaarden.

1.3. Behoudens schriftelijk akkoord van De Oaj Melkeriej zijn alle bedingen, voorzien in de handelsdocumenten van de klant, zonder voorwerp. Indien er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.


2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Indien de klant een bestelling plaatst, doch deze de bestelling niet komt afhalen, noch annuleert, dan is de klant gehouden de integrale prijs van de bestelling te betalen.


3. Uitleen/huur van materiaal

3.1. Het uitgeleende of gehuurde materiaal zal steeds in goede staat, werkend en schoon ter beschikking worden gesteld van de klant. Het materiaal moet in dezelfde staat worden teruggegeven aan De Oaj Melkeriej. De klant is in zijn hoedanigheid van bewaarder van het materiaal aansprakelijk voor beschadigingen aan geleende/gehuurde materialen. De Oaj Melkeriej zal de aangebrachte schade aan de materialen op de klant verhalen.

3.2. Indien de klant materiaal leent of huurt, moet hij bij het einde van de afgesproken periode het materiaal onmiddellijk terug ter beschikking stellen van De Oaj Melkeriej. Respecteert de klant de termijn voor het terugbrengen van het materiaal niet, dan is de klant een vergoeding verschuldigd aan De Oaj Melkeriej gelijk aan 125% van de normale huurprijs per dag of minimum €25,00 per dag.

3.3. Het materiaal blijft exclusief eigendom van De Oaj Melkeriej. Het is de klant verboden het materiaal onder te verhuren, uit te lenen of in pand te geven.

3.4. De klant zal het hem toevertrouwde materiaal gebruiken zoals een goed huisvader.


4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst is een inspanningsverbintenis. De Oaj Melkeriej zal naar best vermogen de opdracht uitvoeren.


5. Prijs

5.1. De overeenkomst is gesloten aan de tussen partijen afgesproken prijzen. De prijs is verhoogbaar indien tussen de periode van het aangaan van de overeenkomst en de datum van de levering van diensten, materialen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden, een stijging ondergaan.

5.2. Alle prijzen zijn inclusief BTW tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de klant.


6. Betaling

6.1. De facturen van De Oaj Melkeriej zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na ontvangst van de facturen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6.2. In geval van niet naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft De Oaj Melkeriej het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en / of prestaties op te schorten, ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak op schadeloosstelling.

6.3. Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 75 euro als schadebeding, dit bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten.
6.4.De klant moet de facturen van De Oaj Melkeriej in geval van betwisting protesteren door middel van een aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan en dit op straffe van verval.


7. Overmacht

7.1. Indien De Oaj Melkeriej zijn diensten niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, heeft De Oaj Melkeriej het recht een einde te stellen aan de overeenkomst zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de klant.


8. Aansprakelijkheid

8.1. Alle klachten in verband met de geleverde diensten of producten moeten, indien de gebreken zichtbaar zijn, onmiddellijk gemeld worden door middel van een aangetekend schrijven.

8.2. De schadevergoeding waartoe De Oaj Melkeriej op basis van deze overeenkomst kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20% van de gefactureerde waarde van de bestelbon bedragen. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten de betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.


9. Privacy

De Oaj Melkeriej en de klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna: de “GDPR”) van toepassing is. De klant is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van voormelde privacyregelgeving en is derhalve degene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. De Oaj Melkeriej is enkel verwerker in de zin van voormelde privacywetgeving en verwerkt de persoonsgegevens louter ten behoeve van of in opdracht van de klant. De klant, als de verwerkingsverantwoordelijke, en De Oaj Melkeriej, als verwerker, verklaren de privacyregelgeving te zullen naleven.


10. Geschillenregeling

10.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door De Oaj Melkeriej van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

10.2. De ongeldigheid van of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

10.3. In de relatie tussen De Oaj Melkeriej en de klant is enkel het Belgische recht van toepassing. Elk geschil zal door De Oaj Melkeriej worden voorgelegd aan een bemiddelende instantie naar keuze dan wel aan de rechtbanken van het arrondissement van de zetel van De Oaj Melkeriej.